วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.ฮอด

ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 03 กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th