วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส ที่ 1)

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส ที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2562

 28 มิถุนายน 2562    

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th