วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,828
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
16,879
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
87,330
ไอพี ของคุณ
44.197.197.23

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง จึงขอประชาสัมพันธ์การออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการติดต่อราชการในภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

และสำนักงาน ก.พ.ร ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่าน แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line : @GoodGov4U) และเว็บไซต์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (www.opengovernment.go.th) เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลของหน่วยงานที่ยังคงเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

14 กันยายน 2564

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ

โดยสามารถตอบแบบสำรวจตาม link ที่แนบมานี้

https://opdc.csn.cx/

02 สิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
29 กรกฎาคม 2564

จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ประชาสัมพันธ์ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

09 กรกฎาคม 2564

มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
18 มิถุนายน 2564

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่

1.การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

2.การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

3.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รายละเอียดปรากฎตามผลการประเมินแนบท้ายนี้

16 มิถุนายน 2564

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงขอเชิญประชาชน หน่วยงาน ภาคธุรกิจที่ได้มีการติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.64 ตาม link หรือ QR Code แนบท้ายนี้ 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/shgup2

02 เมษายน 2564

รายงานงบการเงินประจำปี 2564  ไตรมาสที่  1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

19 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
13 มกราคม 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
08 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1.กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่3) พ.ศ.2563

07 ธันวาคม 2563

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
04 ธันวาคม 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)