วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,627
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,078
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91รายงานงบการเงินประจำปี 2564  ไตรมาสที่  1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

19 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
13 มกราคม 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
08 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1.กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่3) พ.ศ.2563

07 ธันวาคม 2563

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
04 ธันวาคม 2563

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
20 สิงหาคม 2563

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
20 สิงหาคม 2563

ข้อบังคับ อบต.หางดง เรื่อง การบริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสบทาง-ผาแตน หมู่ 4 พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
17 กรกฎาคม 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
13 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
15 มิถุนายน 2563

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
08 มิถุนายน 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
05 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)