วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
1,705
ปีนี้
3,627
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
74,078
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน8 ก.พ. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล8 ก.พ. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
9พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง8 ก.พ. 2564
10พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่8 ก.พ. 2564
11พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ8 ก.พ. 2564
12พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ8 ก.พ. 2564
13พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
14พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล8 ก.พ. 2564
15กฎหมายที่เกี่ยวข้อง8 ก.พ. 2564

1