วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,286
ปีนี้
22,085
ปีที่แล้ว
18,803
ทั้งหมด
92,536
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

ลำดับรายการวันที่
1กฎหมายที่เกี่ยวข้อง8 ก.พ. 2564
2พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล8 ก.พ. 2564
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
4พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ8 ก.พ. 2564
5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ8 ก.พ. 2564
6พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่8 ก.พ. 2564
7พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง8 ก.พ. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล8 ก.พ. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
13พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน8 ก.พ. 2564

1