วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ข้อมูลการติดต่อNot FoundDownload
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำนักงานปลัดอบต.Download
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดอบต.Download
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังฃีพผู้ป่วยติดเชื้อสำนักงานปลัดอบต.Download
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังฃีพประจำปีงบประมาณ 2560สำนักงานปลัดอบต.Download
แบบฟอร์มหนังสือแสตงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปี สำนักงานปลัดอบต.Download
หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ สำนักงานปลัดอบต.Download

 [1] 


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th