วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 1

ก่ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงประจำปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 1  เมื่อวันที่  10 มกราคม 63


 
10 มกราคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th