วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสถานีสูบน้ำบ้านสบทาง-ผาแตน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำบ้านสบทาง-ผาแตน หมู่ที่ 4 บ้านผาแตน เพื่อหารือกรณีแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ โดยของสนับสนุนกระสอบทรายจาก อบต.หางดง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านผาแตน


 
05 มิถุนายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th