วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และมุ่งลดการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงจุดยืนที่จะสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน


 
07 เมษายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th