วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว)

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และจัดทำฝายแม้ว ณ ดอยนมนาง บ้านแม่ทัง หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่


 
15 สิงหาคม 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th