วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด


 
26 มิถุนายน 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th