วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) (ระหว่างวันที่ 21 - 27 พ.ค.25

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านผาแตน, บ้านหางดง ,บ้านแม่ทัง, บ้านท่าหิน, บ้านโค้งงาม, บ้านดอยคำ และบ้านออบหลวง 


 
11 มิถุนายน 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th