วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปีพ.ศ. 2562 (เมือวันที่ 10 และ 23 มกราคม 2562)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  10 และ 23 มกราคม 2562


 
10 มิถุนายน 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th