วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

ผู้สูงอายุ อบต.หางดง  เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข  ตำบลสันโป่ง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

04 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และจัดทำฝายแม้ว ณ ดอยนมนาง บ้านแม่ทัง หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

15 สิงหาคม 2562

  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดย นางอ้อมนภา  ใจจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หางดง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำปี 2562  ณ วัดบ้านผาแตน  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

22 สิงหาคม 2562

21 มกราคม 2562

 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.หางดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง  บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านตาล  อำเภอออด จังหวัดเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เจ้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

12 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

26 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2562) ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านผาแตน, บ้านหางดง ,บ้านแม่ทัง, บ้านท่าหิน, บ้านโค้งงาม, บ้านดอยคำ และบ้านออบหลวง 

11 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

11 มิถุนายน 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัย่สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  (ครั้งที่ 1)

10 มิถุนายน 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  10 และ 23 มกราคม 2562

10 มิถุนายน 2562

อบต.หางดง เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
24 กันยายน 2561

อบต.หางดง เปิดประชุมสภา อบต.หางดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
14 กันยายน 2561

อบต.หางดง อ.ฮอด เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ครั้งแรก  ซึ่งสมาชิกสภามาจากการสรรหา 
10 กันยายน 2561

คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561  ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด
23 ตุลาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th