วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อส่ฃเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระรพุทธศาสนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประฑฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

09 กรกฎาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2563

15 พฤษภาคม 2563

ก่ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงประจำปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 1  เมื่อวันที่  10 มกราคม 63

10 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ชุดจิตอาสาภัยพิบัติมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมการสั่งการการบริหารจัดการสสาธารณภัยในพื้นที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

10 มิถุนายน 2563

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำบ้านสบทาง-ผาแตน หมู่ที่ 4 บ้านผาแตน เพื่อหารือกรณีแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ โดยของสนับสนุนกระสอบทรายจาก อบต.หางดง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านผาแตน

05 มิถุนายน 2563

กิจกรรมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

26 พฤษภาคม 2563

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และมุ่งลดการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงจุดยืนที่จะสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน

07 เมษายน 2563

ผู้สูงอายุ อบต.หางดง  เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข  ตำบลสันโป่ง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

04 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และจัดทำฝายแม้ว ณ ดอยนมนาง บ้านแม่ทัง หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

15 สิงหาคม 2562

  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดย นางอ้อมนภา  ใจจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หางดง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำปี 2562  ณ วัดบ้านผาแตน  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

22 สิงหาคม 2562

21 มกราคม 2562

 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.หางดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง  บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านตาล  อำเภอออด จังหวัดเชียงใหม่

12 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เจ้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

12 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

26 มิถุนายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th