วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
1,817
เดือนที่แล้ว
1,771
ปีนี้
15,067
ปีที่แล้ว
15,075
ทั้งหมด
66,715
ไอพี ของคุณ
54.236.35.159การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้มีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

26 สิงหาคม 2563

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พะบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ณ พื้นที่บ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

14 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

13 สิงหาคม 2563

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
28 กรกฎาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อส่ฃเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระรพุทธศาสนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประฑฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

09 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ชุดจิตอาสาภัยพิบัติมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมการสั่งการการบริหารจัดการสสาธารณภัยในพื้นที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

10 มิถุนายน 2563

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสถานีสูบน้ำบ้านสบทาง-ผาแตน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำบ้านสบทาง-ผาแตน หมู่ที่ 4 บ้านผาแตน เพื่อหารือกรณีแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาลำน้ำตื้นเขิน ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ โดยของสนับสนุนกระสอบทรายจาก อบต.หางดง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านผาแตน

05 มิถุนายน 2563

กิจกรรมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

กิจกรรมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

26 พฤษภาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2563

15 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และมุ่งลดการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงจุดยืนที่จะสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน

07 เมษายน 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563   สมัยที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ก่ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงประจำปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 1  เมื่อวันที่  10 มกราคม 63

10 มกราคม 2563

โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ผู้สูงอายุ อบต.หางดง  เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุเปี่ยมสุข  ตำบลสันโป่ง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

04 กันยายน 2562

กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

  องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดย นางอ้อมนภา  ใจจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.หางดง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำปี 2562  ณ วัดบ้านผาแตน  ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

22 สิงหาคม 2562

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และจัดทำฝายแม้ว ณ ดอยนมนาง บ้านแม่ทัง หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

15 สิงหาคม 2562

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เจ้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด

12 สิงหาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (43 รายการ)