วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง 0-5303-0609
ชื่อ/หน่วยงาน ต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง15
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด11
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
โทรสาร (Fax)17

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th