วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
240
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยการลงนามปฎิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ จึงได้ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามลิงค์ที่แนบมานี้ หรือสแกนผ่าน QR Code ได้เลยทั้งสองช่องทาง

 

http://noalcohol.ddc.moph.go.th/

22 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
12 กรกฎาคม 2566

 ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการเชิงรุก เพื่อลดภาวะหญิงคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้  

1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

27 มิถุนายน 2566

มาตรการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่หมายเลข 053-030609 หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาทางเว็บไซด์ของอบต.หางดง http://hangdonghod.go.th/index.php ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

19 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

 

 

 

 

12 มิถุนายน 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หางดง พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อบต.หางดง จึงได้จัดทำประกาศเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หางดง พ.ศ.2566

08 พฤษภาคม 2566

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง หากผู้ใดสนใจสามารถสแกน QR Code ได้ในรูปด้านล่างนี้

14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง  สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยทึ่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
13 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
13 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566  #ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
02 มกราคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์   เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
16 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
26 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) ภายใต้โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
29 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (127 รายการ)