วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
245
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
วันที่24ส.ค.2566นายเพ็รช อินต๊ะ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมด้านสาธารณภัยผู้ปกครองและครูศพด.ในเขต อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

1.ให้ความรู้ด้านอัคคีภัย

2.ให้ความรู้ด้านเด็กจมน้ำ

3.ให้ความรู้เด็กติดในรถ

4.ให้ความรู้การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

5.ให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นชีพเบื้องต้น

24 สิงหาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
19 กรกฎาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้ดำเนินการส่งน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคให้กับประชาชนบ้านโค้งงาม,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
17 กรกฎาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้ดำเนินการพ่นละอองน้ำแปบปรับฝอยเพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
01 พฤษภาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถที่สัญจรบนถนนสาย 108 จากเหตุอุทกภัยน้ำแม่แจ่มเอ่อล้นตลิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
23 ตุลาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยประชาชนบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
26 สิงหาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
25 สิงหาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในเด็กประถมวัยให้รู้ "วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์พร้อมวิธีขอความช่วยเหลือเบื้องต้น" ให้กับศูย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
02 สิงหาคม 2565

ประกาศควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

สำหรับสถานที่ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ได้แก่
             1.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
             1. 2. สถานศึกษา 
             1. 3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สถานที่ออกกำลังกาย สถานกีฬา ร้านค้า สถานบริการและบันเทิง
บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร สถานบริการทั่วไป สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะทั่วไป 
             1. 4. ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท ได้แก่ ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม
และสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภท
             1. 5. ศาสนสถาน และ สถานปฏิบัติธรรม ในศาสนาและนิกายต่าง ๆ 

             สำหรับสถานที่เดิมที่เคยอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในพื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่ที่จัดไว้ แต่ถ้าประกาศฉบับนี้บังคับใช้
จะห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเต็มพื้นที่ ประกอบด้วย
 
             1. 1. อุทยานหรือศูนย์การเรียนรู้ สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานที่สอนภาษาสอนดนตรี - ขับร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ
สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกันตัว และอื่น ๆ 
             1. 2. ธนาคาร สถาบันการเงิน 
             1. 3. ศาสนสถาน 
             1. 4. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือสนามกีฬา
             1. 5. โรงพยาบาล หรือสถานรักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ ที่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ไว้ค้างคืน

ส่วนสถานที่ห้ามสูบภายในอาคาร และสิ่งก่อสร้าง แต่อนุโลมให้จัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
             1. 1. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ     
             1. 2. สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊สเชื้อเพลิง 
             1. 3. มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 

     

09 มิถุนายน 2565

การคัดแยกขยะมูลฝอย,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ทำได้จริง 
การคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นตัวการของปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการละเลยการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันของเรา เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่นำพาให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกายและชีวิตโดยรวมแย่ลง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะ และสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิลกันเลย

ขยะมูลฝอย คืออะไร
“ขยะมูลฝอย (WASTE) คือ สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (SOLID WASTE) มีผลเสียต่อสุขภาพ ทางกาย และจิตใจ เนื่องจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด”

ที่มา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกขยะ
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกขยะ ส่งผลเป็นวงกว้าง ทั้งผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ สุขภาพของคนในพื้นที่นั้น และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทั้งภาวะโลกร้อน สัตว์ และพืชทยอยสูญพันธุ์

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะ เป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ เพราะการคัดแยกขยะ ทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา นำไปรีไซเคิล นำไปย่อยสลาย ฯลฯ แต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะ จะทำให้ขยะแยกออกจากกันยาก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะทำได้ง่าย ๆ โดยเริ่มต้นที่การรู้จักประเภทของขยะกันก่อน

4 ประเภทขยะที่ต้องรู้

1. ประเภทขยะอินทรีย์ 

ขยะอินทรีย์ เป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เศษผลไม้ หญ้า กิ่งไม้ ฯลฯ

สีถังขยะอินทรีย์ ขยะย่อยสลายได้: สีเขียว

การคัดแยกขยะอินทรีย์และการทำให้ย่อยสลาย
ประเภทของขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้นั้น เป็นประเภทขยะที่มีปริมาณมากที่สุดในประเทศ คิดเป็น 64% ของประเภทขยะทั้งหมด ถึงแม้ว่าระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยอินทรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ในบ้านเราจะยังไม่เอื้ออำนวยก็ตาม ดังนั้นหากบ้านใครสามารถทำได้ ควรช่วยกันทำการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อการกำจัด โดยสามารถทำได้เองที่บ้านดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมถัง หรือภาชนะทรงสูง เจาะรูระบายน้ำโดยรอบถัง หลังจากนั้นใช้ถุงพลาสติกเจาะรูรอบใส่ลงไปในถัง แล้วจึงนำถังไปฝังดิน โดยให้ปากภาชนะอยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 2 ใส่เศษอาหาร ผัก ผลไม้ สลับชั้นไปกับดิน หรือปุ๋ยคอก ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อใส่ขยะอินทรีย์สลับกับดิน หรือปุ๋ยคอกจนเต็มแล้ว ให้ปิดฝา แล้วรดน้ำทุก ๆ 7 วันเพื่อเป็นการระบายความร้อน เมื่อครบ 1 เดือนก็จะได้ปุ๋ยหมักสีดำ สามารถนำไปใช้ผสมดินเพื่อปลูกผักหรือใส่ในต้นไม้ได้
อ้างอิงจาก: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.ประเภทขยะรีไซเคิล 

ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการนำไปแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ กระป๋อง ฯลฯ เป็นหนึ่งประเภทที่สามารถทำการคัดแยกขยะได้ง่ายที่สุด ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝฝอยภาพรวม และลดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

สีถังขยะรีไซเคิล: สีน้ำเงิน

วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชีวิตประจำวัน
แก้ว เช่น ภาชนะใส่อาหาร ใส่เครื่องดื่ม ขวดเครื่องสำอาง ขวดครีม ฯลฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. แก้วดี คือ ขวดแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์และภาชนะแก้วที่ไม่มีรอยแตกร้าว หรือรอยบิ่น เมื่อนำเข้าโรงงานจะทำการล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกว่า “Reuse”

2. แก้วแตก คือ ขวดแก้วที่แตก หัก บิ่น จะถูกนำมาแยกตามสี (สีใส สีชา และสีเขียว) และเข้าเครื่องบดเพื่อหลอมใหม่ ซึ่งโรงงานจะใช้แก้วแตกเหล่านี้ประมาร 30-40% ในการผลิตแก้วใบใหม่ ช่วยลดการใช้พลังงานความร้อนเมื่อเทียบกับการผลิตแก้วจากวัสดุธรรมชาติแบบ 100%

กระดาษ เป็นวัสดุที่ใช้พลังงานกว่า 1 ใน 5 ของโลกในการผลิตจากพลังงานที่ใช้ทั้งหมด แต่ปัจจุบันมีกระดาษเพียงแค่ 60% เท่านั้นที่มีการคัดแยกขยะ และนำมาเป็นขยะรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ร้านของเก่ารับซื้อมี 7 ประเภท คือ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษน้ำตาล (กระดาษลัง) กระดาษบิลเอกสาร กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสมุด กระดาษหนังสือ (เป็นเล่ม หรือไม่เป็นเล่มก็ได้) และกระดาษสี

พลาสติก แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท

1. พลาสติกคงรูปถาวร คือพลาสติกที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบแข็งตัว ไม่สามารถหลอมกลับมาได้ เช่น แก้วน้ำ หรือจานชาม

2. พลาสติกที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทางที่ดีควรแยกตามประเภทของพลาสติก 7 ประเภท สามารถดูที่สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

โลหะ ทั้งเหล็กหล่อ เหล็กรูปพรรณ เฟืองรถ นอต ตะปู ตะแกรง ท่อไอเสีย ปั๊มน้ำ เพลาท้ายรถ เหล็กสังกะสี กระป๋อง อลูมิเนียม ฯลฯ

3.ประเภทขยะอันตราย

ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีการปนเปื้อนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุติดเชื้อและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ หากทิ้งรวมกับขยะทั่วไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ให้แยกออกจากขยะประเภทอื่น ๆ อย่างชัดเจน ใส่ถุงหรือกล่อง แล้วค่อยนำไปทิ้ง หรือเรียกใช้บริการเก็บขยะแทน

สีถังขยะอันตราย: สีแดง

4.ประเภทขยะทั่วไป

ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่เข้าพวกกับกลุ่มขยะ 3 ประเภทแรก เป็นขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรืออาจเป็นขยะที่ไม่คุ้มค่าในการนำมาแปรรูป เช่น ถุงอาหารเปื้อนแกง เศษผ้า ซองขนม เซรามิก กระเบื้องแตก ฯลฯ ให้แยกออกจากประเภทอื่น ๆ เพื่อนำไปทำพลังงานความร้อนใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้

สีถังขยะทั่วไป: สีเหลือง

“เราเป็นมนุษย์รุ่นสุดท้าย ที่สามารถช่วยโลกนี้ไว้ได้” LAURENCE OVERMIRE เพราะหากไม่เริ่มลงมือทำอะไรซักอย่าง พรุ่งนี้ก็อาจจะสายเกินไป การคัดแยกขยะ เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้จริง ขยะที่แยกแล้วหลายประเภทสามารถนำไปขายได้ และปัจจุบันก็มีสถานที่รับขยะรีไซเคิลมากมายเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เพียงแค่เราลงมือทำที่บ้านของตัวเองในทุก ๆ วัน

09 มีนาคม 2565

 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง พ.ศ.2564-2570,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
06 มกราคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)