วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
246
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและนมผงที่ได้รับสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเวียงพิงค์,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
วันที่ 13 กันยายน 2566
…..คณะผู้บริหารนำโดย นางแสงจันทร์ วรรณคำ
รองประธานสภา และเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคและนมผงที่ได้รับสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเวียงพิงค์ มอบให้แก่ครอบครัวเด็กยากจน หมู่ที่ 4 , หมู่ที่5 และหมู่ที่ 7 ครัวเรือนเปราะบางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
13 กันยายน 2566

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดยนายก เพ็รช อินต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยพระมหาคณิต กิตติปัญโญ รองเจ้าอาวาสวัดอินทาราม (วัดแม่ทัง) หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส่ ในการทำงานรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อองค์กร อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
30 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

นายเพ็รช อินต๊ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ร่วมกิจกรรม
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

25 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมด้านสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดยนายก เพ็รช อินต๊ะ และเจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการอบรมด้านสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาด้านสาธารณภัยในเด็กเล็ก และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

24 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นำโดยนายก เพ็รช อินต๊ะ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม ณ วัดอินทารามบ้านแม่ทัง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง

22 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยทึ่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

9 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยทึ่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 โดย นายศรีวรรณ ยะโอ๊ะ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

21 สิงหาคม 2566

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้มอบหมายให้ นายชัยชุมพล ณ วรรณติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เป็นประธานเปิดการอบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านดอยดำ โดยมี นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยคำและชาวบ้านเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

17 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ด้วยอำเภอฮอดกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด (พร้อมส่วนกลาง)

15 สิงหาคม 2566

มอบนม ให้กับเด็กในครอบครัวยากจนและเด็กพิการ ม.4 บ้านผาแตน ม.5 บ้านแม่ทัง และ ม.7 บ้านโค้งงาม,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
วันที่ 9สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง โดย นางแสงจันทร์ วรรณคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
นายสมพล ปอกอ้าย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง นายณัฐดนัย ทนุโวหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง และ นักพัฒนาชุมชน ได้มอบนม ให้กับเด็กในครอบครัวยากจนและเด็กพิการ ม.4 บ้านผาแตน ม.5 บ้านแม่ทัง และ ม.7 บ้านโค้งงาม
09 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยทึ่ 3 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

9 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง สมัยสามัญ สมัยทึ่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดย นายศรีวรรณ ยะโอ๊ะ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง

09 สิงหาคม 2566

จัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ถวายเทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
จัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด ถวายเทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566
ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีค่า
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566
1. วัดพระพุทธบาทตะเมาะ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
2. วัดห้วยน้ำอุ่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (หลวงปู่ครูบาบุญยัง)
3. วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
4. วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
5. วัดพระธาตุดวงเดียว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
6. วัดพระธาตุห้าดวง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
8. พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
9. วัดพระพุทธบาทดอยถ้ำ - กองวะ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเขียงใหม่
07 สิงหาคม 2566

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านแม่ทัง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

   วันที่ 7 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ร่วมกับ อสม.บ้านแม่ทัง และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง ลงพื้นที่รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ได้แจกแผ่นพับ และแจกทรายอะเบท เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ณ หมู่ 5 บ้านแม่ทัง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

   การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
1.ปิดปากภาชนะเก็บน้ำด้วยผ้า ตาข่ายไนล่อน อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่สามารถปิดปากภาชนะเก็บน้ำนั้นได้อย่างมิดชิด จนยุงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ได้
2.หมั่นเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน ซึ่งเหมาะสำหรับภาชนะเล็กๆ ที่มีน้ำไม่มากนัก เช่น แจกันดอกไม้สด ทั้งที่เป็นแจกันที่หิ้งบูชาพระ แจกันที่ศาลพระภูมิ หรือแจกันประดับตามโต๊ะ รวมทั้งภาชนะและขวดประเภทต่างๆที่ใช้เลี้ยงต้นพลูด่าง ฯลฯ
3.ใส่ทรายในจานรองกระถางต้นไม้ ใส่ให้ลึกประมาณ 3 ใน 4 ของความลึกของจานกระถางต้นไม้นั้น เพื่อให้ทรายดูดซึมน้ำส่วนเกินจากการรดน้ำต้นไม้ไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับกระถางต้นไม้ที่ใหญ่และหนัก
4. การเก็บทำลายเศษวัสดุ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้
5. บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้เยอะๆ ก็ทำให้มียุงเยอะ เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มืดๆ อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้าน ก็ต้องคอยสังเกตุว่ารดน้ำมากไปจนมีน้ำขังอยู่ในจานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทน้ำทิ้งบ่อยๆ

07 กรกฎาคม 2566

โครงการอมรมการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนลดการเกิดระบาดของโรค ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยชุมพล ณ วรรณติ๊บ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ได้ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "กองทุนหลักประกันสุขภาพ" โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนลดการเกิดระบาดของโรค ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ

06 กรกฎาคม 2566

วันที่5 กค 66 นำโดยท่านนายกและรองนายก อบต.หางดง มอบนมผงและผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ให้แก่เด็กในครัวเรือน ม.4และม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

ลงพื้นที่ออกติดตามเยี่ยมบ้านทารกแรกเกิดและมารดาหลังคลอด วันนี้ ( พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 ) เวลา 13.00 น. นายเพ็ชร อินต๊ะ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง) , นางสาวแสงจันทร์ วรรณคำ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง) และ นางสาวรัชดาวัลย์ พันธุ์ชาญ (เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่ออกติดตามเยี่ยมบ้านทารกแรกเกิดและมารดาหลังคลอด โดยเป็นครอบครัวเด็กที่มีสิทธิรับเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งมอบแพมเพิสและนมผง ให้กับครอบครัวดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์นมผงสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำหรับเด็ก จาก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเวียงพิงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการสมวัย

05 กรกฎาคม 2566

สวนสมุนไพร อบต.หางดง,องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง,hangdonghod.go.th

            การปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะใช้เป็นอาหารในครัวเรือนแล้วยังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษามีทั้งการใช้ยาสมุนไพร การนวด การผดุงครรภ์  ตลอดจนการรักษาทางจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการรักษาสุขภาพ และความเจ็บป่วยของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จากการดำรงชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันมีค่านิยมตามแนวทางของตะวันตกเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการจัดการสุขภาพที่เน้นการพึ่งพิงจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้การดูแลสุขภาพเดิมที่มีอยู่ในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาและถูกทอดทิ้งจากคนรุ่นใหม่ ขาดการสืบทอดและผู้รู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะมีจำนวนลดลง ทำให้ชุมชนรับประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้ง ๆ ที่ความรู้เหล่านี้สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับชาวบ้านได้  อีกทั้งองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านไทย ทั้งที่เป็นตัวหมอพื้นบ้าน ตำรา พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยา สมุนไพร วิธีการการรักษาโรค ตลอดจนสังคมวัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิต ฯลฯ  มีความสำคัญและเป็นสิ่งล้ำค่าที่ควรจะเก็บรวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย เพื่อเป็นมรดกต่อลูกหลานในการสืบทอดองค์ความรู้
            จากประโยชน์ของสุมนไพรไทยที่เหลือคณานับที่กล่าวมาข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงในฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย จึงมีแนวคิดริเริ่มจัดทำโครงการ เพื่อให้ฐานการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เห็นคุณค่าและความสำคัญของสุมุนไพรไทย  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสวนสมุนไพรไทยขึ้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ฐานการเรียนรู้สมุนไพรไทย กลายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบทอด การฟื้นฟู และการพัฒนาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจแล้วยังสามารถพัฒนาต่อยอดนำสมุนไพรไทยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ กลายเป็นอาชีพได้อีกด้วย   ซึ่งส่งผลให้นักเรียนและประชาชนผู้สนใจร่วมโครงการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพกาย คุณภาพจิต และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนภายใต้ “วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง”

30 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (196 รายการ)