วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
8,504
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
136,418
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม26 ม.ค. 2565
2พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256226 ม.ค. 2565
3พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256226 ม.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226 ม.ค. 2565
5พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255026 ม.ค. 2565
6พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252226 ม.ค. 2565
7กฎหมายที่เกี่ยวข้อง8 ก.พ. 2564
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล8 ก.พ. 2564
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
10พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ8 ก.พ. 2564
11พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ8 ก.พ. 2564
12พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่8 ก.พ. 2564
13พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง8 ก.พ. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล8 ก.พ. 2564
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
19พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|