วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
229
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบงบฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่3)พ.ศ. 25475 ก.ค. 2566
2ระเบียบงบฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พศ 25435 ก.ค. 2566
3ระเบียบงบประมาณ พ.ศ. 25415 ก.ค. 2566
4ระเบียบ.มท. แผน อปท (ฉบับ 2) พ.ศ. 25595 ก.ค. 2566
5ระเบียบ.มท. แผน อปท (ฉบับ 2) พ.ศ. 25595 ก.ค. 2566
6ระเบียบ มท แผนพัฒนา 2548 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 5 ก.ค. 2566
7พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ5 ก.ค. 2566
8พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 25425 ก.ค. 2566
9ตารางเปรียบเทียบกฎหมายจัดตั้ง5 ก.ค. 2566
10กฎหมายจัดตั้ง5 ก.ค. 2566
11พรบ.กระจายอำนาจ16 มิ.ย. 2566
12พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.256516 มิ.ย. 2566
13พรบ. กระจายอำนาจ 15 มิ.ย. 2566
14รบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ-256515 มิ.ย. 2566
15พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม26 ม.ค. 2565
16พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256226 ม.ค. 2565
17พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256226 ม.ค. 2565
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256226 ม.ค. 2565
19พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255026 ม.ค. 2565
20พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252226 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|