วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
2,812
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
8,504
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
136,418
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.หางดง5 ก.ค. 2565
2มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต5 ก.ค. 2565
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 ก.ค. 2565
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน5 ก.ค. 2565
5มาตรการการใช้ดุลยพินิจ5 ก.ค. 2565
6มาตรการป้องกันการรับสินบน5 ก.ค. 2565
7มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5 ก.ค. 2565
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 ก.ค. 2565
9มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ก.ค. 2565
10นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)8 มี.ค. 2565
11แต่งจั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข7 ก.ค. 2564
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม30 มิ.ย. 2564
13มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล30 พ.ย. 2563
14รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313 พ.ย. 2563
15แต่งตัั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง30 ต.ค. 2563
16การมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดงและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ปฏิบัติงานในกองและงานต่างๆ30 ต.ค. 2563
17แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองคลัง30 ต.ค. 2563
18แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองช่าง30 ต.ค. 2563
19ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ งบ 6430 ก.ย. 2563
20หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง งบ6430 ก.ย. 2563

1 2   >>  >|