วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
245
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ20 มิ.ย. 2566
2การดำเนินการตามมาตราการป้องกันและการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตราการเร่งด่วน20 มิ.ย. 2566
3ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หางดง พ.ศ.256615 มิ.ย. 2566
4คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หางดง.ศ.256615 มิ.ย. 2566
5ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี พ.ศ. 256512 มิ.ย. 2566
6มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 256612 มิ.ย. 2566
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.256612 มิ.ย. 2566
8แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน9 มิ.ย. 2566
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้่สูงอายุ ที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 ต.ค. 2565
11หลักเกณฑ์ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.หางดง5 ก.ค. 2565
12มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต5 ก.ค. 2565
13มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 ก.ค. 2565
14มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน5 ก.ค. 2565
15มาตรการการใช้ดุลยพินิจ5 ก.ค. 2565
16มาตรการป้องกันการรับสินบน5 ก.ค. 2565
17มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ5 ก.ค. 2565
18มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5 ก.ค. 2565
19มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ก.ค. 2565
20นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)8 มี.ค. 2565

1 2 3   >>  >|