วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
229
เมื่อวานนี้
333
เดือนนี้
5,648
เดือนที่แล้ว
7,099
ปีนี้
39,530
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
167,444
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

วิสัยทัศน์การพัฒนา


 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
         
   “ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง”

 พันธกิจ
1.    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               
2.    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม
3.    อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.     ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น        
5.     ส่งเสริมด้านสาธารณสุขพื้นฐาน การกีฬาและนันทนาการ
6.    ให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการบริหารด้านอื่นๆ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
7.    ส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
8.    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทุกๆ ด้าน

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
1.    ดำเนินการให้มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
2.    ยกระดับการเสริมสร้างอาชีพให้ประชาชนมีระดับรายได้เพิ่มขึ้น
3.    อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
4.    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.    ชุมชนเข้มแข็งการบริหารจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชน