วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และมุ่งลดการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ แสดงจุดยืนที่จะสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน

15 มิถุนายน 2563
08 มิถุนายน 2563
05 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
02 เมษายน 2563
03 กุมภาพันธ์ 2563
19 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
26 พฤษภาคม 2563
26 พฤษภาคม 2563
26 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563
01 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
03 เมษายน 2562
02 เมษายน 2562
01 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th