วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

03 กุมภาพันธ์ 2563
24 มกราคม 2563
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
01 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
03 เมษายน 2562
02 เมษายน 2562
01 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562
01 มีนาคม 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
08 กุมภาพันธ์ 2562
15 มกราคม 2562
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th