วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"

17 กรกฎาคม 2563
13 กรกฎาคม 2563
15 มิถุนายน 2563
08 มิถุนายน 2563
05 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
02 มิถุนายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
26 พฤษภาคม 2563
26 พฤษภาคม 2563
26 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563
01 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
03 เมษายน 2562
02 เมษายน 2562
01 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
333 หมู่ 5 ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0-5303-0609
copyright © 2556 www.hangdonghod.go.th