วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.หางดง "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/12/2556
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,765
เดือนที่แล้ว
5,699
ปีนี้
51,276
ปีที่แล้ว
33,037
ทั้งหมด
179,190
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

E-sevices

-:- ประกาศระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา 
-:- ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ อบต.หางดง 
-:-  ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการเชิงรุก เพื่อลดภาวะหญิงคลอดก่อนกำหนด 
-:- มาตรการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด  
-:- ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หางดง พ.ศ.2566 
-:- แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ่ายเบี้ยยังชีพ และรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
งานวิ่่งเมืองฮอดฮาล์ฟมาราธอน 2023
กิจกรรมจิตอาสา
ออกสำรวจครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทาสังคม พร้อมมอบนมผงและนมพาสเจอร์ไรซ์แก่เด็กในครัวเรือนยากจน
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.4084 บ้านแม่ทัง-บ้านผาแตน(ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ บ้านออบหลวง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทัง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
-:- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61 ถึง ธ.ค. 61 
-:- ประกาศรายชฃื่อผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้าง ถนน คสล. 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสองราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 
-:- ประกาศชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านออบหลวง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวโอเวอร์เลย์ สายบ้านแม่ทัง หมู่ 5 - บ้านผา 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ลำห้วยแม่ทัง บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 โดยวางกล่อง GABIO 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอย 1 บ้านโค้งงาม หมู่ 7 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวโอเวอร์เลย์ บ้านแม่ทัง หมู่ 5 - บ้านท่าหิน หมู่ 11 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 พร้อมวางกล่อง GABION ป 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมจุดทิ้งน้ำลำเหมืองแม่แจ่ม บ้านผาแตน หมู่ 4 
-:-  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตรับผิด 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองย่าง-หนองผา หมู่ 4 บ้านผาแตน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ข้างบ้านลุงประทีป หมู่ 5 บ้านแม่ทัง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.62 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ย.62 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธ.ค.62 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ม.ค.63 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. - ธ.ค. 60 ปีงบประมาณ 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ม.ค. -มี.ค. 61 ปีงบประมาณ 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. - มิ.ย. 61 ปีงบประมาณ 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. - ก.ย. 61 ปีงบประมาณ 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มี.ค. , ก.ค. , ก.ย. 61 ปีงบประมาณ 2561 (โครงการต่างๆ) 

จุดชมวิวดอยเลี่ยม
ลานกางเต๊นท์บ้านดอยคำ
วัดปัญญาวุธารามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทำปลาส้มบ้านผาแตน
ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่บ้านโค้งงาม
ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหางดง

ระบบงานต่างๆระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีindex.php?_mod=MzJrVVRzQzhpWDQwWWc9PQกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชม.ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรElaasระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐE planระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นe-plan naccLHRระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพการจัดการขยะมูลฝอย อปท